Phoenix Petroleum Sh.a

Remont Siperfaqsor & Nentoksor ne Puset e Naftes dhe Gazit!

         Phoenix Petroleum Sh.A * Sherbime Siperfaqsore & Nentoksore ne Puset e Naftes dhe Gazit

Objektivi i veprimtarise se Kompanise Phoenix Petroleum eshte kryerja e te gjitha llojeve te punimeve ndihmese ne puset e naftes e gazit ( punime siperfaqsore ne sheshin gryken e pusit dhe punime nentoksore per eleminimin e avarise dhe rivenien ne pune )

Ndertimi i rezervuarve metalik horizontal e vertikal , i vaskave te betonit , dambave te depozitimit te mbeturinave , ndertim i tubacioneve te te gjitha llojeve , remont i kaldajave te impjanteve , punimet per pastrimin e rezervuarve , import-export dhe tregtim me shumice i makinerive , paisjeve , linjave dhe materialeve elektrike te pompimit , kanaleve dhe shesheve puseve per nafte dhe gaz , shpim pusesh per uje , nafte , gaz , transport etj ...

Kompania mund te kryej dhe veprimtari te tjera te ligjshme e te mundeshme sipas gjykimit dhe nevojes . 

 

 

       Foto te sondes dhe punimeve qe ajo kryen ne zonat naftembajtese te territorit te shqiperise

                                                  Fast Services Everywhere!

                                                     Proffesional Services !